Contact

Voor vragen kunt u het contactformulier hieronder invullen en wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Of bel naar 06-31188411. Ook kunt u een mail sturen naar info@ammervelder-vlees.nl of kom langs aan de Elshofweg 2 in Wijhe (8131RS). 
 


 

Vernieuwen

Algemene voorwaarden Ammervelder-Vlees
 

Definities
Ammervelder-Vlees: Ammervelder-Vlees, gevestigd te Wijhe onder KvK nr. 70944679.Klant: degene met wie Ammervelder-Vlees een overeenkomst is aangegaan.Partijen: Ammervelder-Vlees en klant samen.Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Ammervelder-Vlees.
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


PrijzenAlle prijzen die Ammervelder-Vlees hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
Alle prijzen op die Ammervelder-Vlees hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Ammervelder-Vlees te allen tijde wijzigen.
Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Ammervelder-Vlees niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
Monsters/modellen  Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen. Gevolgen niet tijdig betalen


Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Ammervelder-Vlees gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Ammervelder-Vlees.
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Ammervelder-Vlees zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Ammervelder-Vlees op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Ammervelder-Vlees, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Ammervelder-Vlees te betalen.


Recht van reclame 

Zodra de klant in verzuim is, is Ammervelder-Vlees gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
Ammervelder-Vlees roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Ammervelder-Vlees, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht 
Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:het product niet is gebruikt
het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
het product geen los tijdschrift of losse krant is
het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument het eerste product
bij een abonnement heeft ontvangen
zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen


De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via tijs.holtkuile@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Ammervelder-Vlees, www.ammervelder-vlees.nl, kan worden gedownload.
De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Ammervelder-Vlees, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Ammervelder-Vlees indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Ammervelder-Vlees deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Ammervelder-Vlees heeft geretourneerd.


Opschortingsrecht Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 Retentierecht 

Ammervelder-Vlees kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Ammervelder-Vlees heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Ammervelder-Vlees.
Ammervelder-Vlees is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.


Verrekening Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Ammervelder-Vlees te verrekenen met een vordering op Ammervelder-Vlees. 
Eigendomsvoorbehoud 

Ammervelder-Vlees blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Ammervelder-Vlees op grond van wat voor met Ammervelder-Vlees gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
Tot die tijd kan Ammervelder-Vlees zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
Indien Ammervelder-Vlees een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Ammervelder-Vlees het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij Ammervelder-Vlees, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Ammervelder-Vlees het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Ammervelder-Vlees kan tegenwerpen.Levertijd 

De door Ammervelder-Vlees opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Ammervelder-Vlees.
Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Ammervelder-Vlees niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. Feitelijke levering De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

Transportkosten  Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Ammervelder-Vlees niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Ammervelder-Vlees, bij gebreke waarvan Ammervelder-Vlees niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring 

Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.
GarantieDe garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.


Ruilen 

Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
het product is nog niet gebruiktAfgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en Ontdooide producten kunnen niet worden geruild.

 
Vrijwaring De klant vrijwaart Ammervelder-Vlees tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Ammervelder-Vlees geleverde producten en/of diensten. Klachten


De klant dient een door Ammervelder-Vlees geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Ammervelder-Vlees daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
Consumenten dienen Ammervelder-Vlees uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Ammervelder-Vlees in staat is hierop adequaat te reageren.
De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Ammervelder-Vlees gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Ammervelder-Vlees.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Ammervelder-Vlees ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant Als Ammervelder-Vlees een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Ammervelder-Vlees verschuldigd zijn. Aansprakelijkheid Ammervelder-Vlees

Ammervelder-Vlees is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Indien Ammervelder-Vlees aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
Ammervelder-Vlees is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
Indien Ammervelder-Vlees aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn Elk recht van de klant op schadevergoeding van Ammervelder-Vlees vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 Recht op ontbinding

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Ammervelder-Vlees toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
Is de nakoming van de verplichtingen door Ammervelder-Vlees niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Ammervelder-Vlees in verzuim is.
Ammervelder-Vlees heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Ammervelder-Vlees kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Ammervelder-Vlees in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Ammervelder-Vlees kan worden toegerekend in een van de wil van Ammervelder-Vlees onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Ammervelder-Vlees kan worden verlangd.
Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Ammervelder-Vlees 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Ammervelder-Vlees er weer aan kan voldoen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
Ammervelder-Vlees is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.Wijziging algemene voorwaarden

Ammervelder-Vlees is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Grote inhoudelijke wijzigingen zal Ammervelder-Vlees zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Ammervelder-Vlees.
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Ammervelder-Vlees bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ammervelder-Vlees is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.Opgesteld op 12 november 2020.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Varkensvlees rechtstreeks van het boeren erf

Wij zijn zaterdags tussen 9:30 en 12:00 uur open. 

Wanneer u op een ander moment langs wilt komen geef dan uw bestelling door en wij nemen contact met u op. 

Fruitbedrijf van Vilsteren in de Boerhaar heeft ook vlees van ons in haar assortiment. Vraag er gerust naar! Je kunt hier ook langs gaan voor het heerlijke fruit uit eigen gaard. 

 

In Broekland bij Bakkerij en Buurtwinkel de Parabool hebben wij varkensvlees en lamsvlees liggen. Smakkelijk en lekker dichtbij!

 

Raalte heeft met de Rosahoeve een producent van heerlijk ijs van de eigen melkkoeien. Daarnaast verkopen zij onder andere onze BBQ pakketten. 

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2022 Ammervelder Vlees | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel